Warning: Undefined property: WP_Error::$icons in /home/platne/serwer174302/public_html/tylkoprzyroda.pl/wp-content/themes/color-magazine/inc/admin/class-color-magazine-admin.php on line 236

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/platne/serwer174302/public_html/tylkoprzyroda.pl/wp-content/themes/color-magazine/inc/admin/class-color-magazine-admin.php on line 267

Warning: Undefined property: WP_Error::$name in /home/platne/serwer174302/public_html/tylkoprzyroda.pl/wp-content/themes/color-magazine/inc/admin/class-color-magazine-admin.php on line 240

Warning: Undefined property: WP_Error::$version in /home/platne/serwer174302/public_html/tylkoprzyroda.pl/wp-content/themes/color-magazine/inc/admin/class-color-magazine-admin.php on line 242

Warning: Undefined property: WP_Error::$author in /home/platne/serwer174302/public_html/tylkoprzyroda.pl/wp-content/themes/color-magazine/inc/admin/class-color-magazine-admin.php on line 243

Warning: Undefined property: WP_Error::$short_description in /home/platne/serwer174302/public_html/tylkoprzyroda.pl/wp-content/themes/color-magazine/inc/admin/class-color-magazine-admin.php on line 247
Jakie zwierzęta żyją w Tatrzańskim Parku Narodowym?

Jakie zwierzęta żyją w Tatrzańskim Parku Narodowym?

jakie zwierzęta żyją w tatrzańskim parku narodowym

W tym artykule zapraszamy do odkrycia bogactwa fauny Tatrzańskiego Parku Narodowego, jednego z najważniejszych obszarów ochrony przyrody w Polsce. Przyjrzymy się bliżej różnorodności gatunkowej ssaków, ptaków, płazów, gadów i bezkręgowców, które zamieszkują ten unikalny ekosystem. Omówimy także zagrożenia, z jakimi borykają się te gatunki oraz działania podejmowane w celu ich ochrony.

Charakterystyka Tatrzańskiego Parku Narodowego

Tatrzański Park Narodowy (TPN) to najstarszy park narodowy w Polsce, utworzony w 1954 roku. Znajduje się na terenie województwa małopolskiego, obejmując polską część Tatr, które są najwyższym pasmem górskim w naszym kraju. Park zajmuje powierzchnię około 211,6 km², co stanowi około 70% powierzchni polskich Tatr. Charakterystyczną cechą Tatrzańskiego Parku Narodowego jest duża różnorodność gatunkowa, wynikająca z różnorodności środowiska naturalnego.

W Tatrach występuje wiele różnych formacji geologicznych, takich jak doliny, wodospady, jaskinie czy ostańce skalne. Wysokość n.p.m. w parku waha się od 950 m do 2499 m (Rysy – najwyższy szczyt w Polsce). W związku z tym, w TPN występują różne strefy roślinności:

 • regiel dolny (do 1250 m n.p.m.) – lasy mieszane i liściaste,
 • regiel górny (1250-1550 m n.p.m.) – lasy iglaste,
 • piętro kosodrzewiny (1550-1800 m n.p.m.),
 • piętro halne (1800-2300 m n.p.m.) – łąki górskie,
 • piętro turniowe (powyżej 2300 m n.p.m.) – roślinność naskalna.

Ssaki zamieszkujące Tatrzański Park Narodowy

W Tatrzańskim Parku Narodowym żyje wiele gatunków ssaków, które przystosowały się do trudnych warunków panujących w górach. Najbardziej charakterystycznymi gatunkami ssaków są:

 • kozica tatrzańska (Rupicapra rupicapra tatrica) – symbol Tatr, zamieszkująca piętra kosodrzewiny i halne,
 • niedźwiedź brunatny (Ursus arctos) – największy drapieżnik Tatr, zamieszkujący głównie lasy,
 • ryś euroazjatycki (Lynx lynx) – rzadko spotykany drapieżnik, polujący na ssaki takie jak sarny czy świstaki,
 • sarna (Capreolus capreolus) – pospolity ssak, występujący głównie w lasach regla dolnego.

Wszystkie te gatunki odgrywają ważną rolę w ekosystemie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Kozice tatrzańskie są ważnym źródłem pożywienia dla drapieżników, takich jak rysie czy orły. Niedźwiedzie brunatne, jako szczytowe drapieżniki, wpływają na strukturę populacji innych gatunków, a sarny są ważnym elementem diety rysi i wilków. W TPN prowadzone są działania mające na celu ochronę tych gatunków, takie jak monitoring czy ograniczenie wpływu turystyki na ich siedliska.

Ptaki obserwowane w Tatrzańskim Parku Narodowym

Tatrzański Park Narodowy jest miejscem występowania wielu gatunków ptaków, zarówno tych zamieszkujących tereny leśne, jak i te preferujące otwarte przestrzenie górskie. Najbardziej charakterystycznymi gatunkami ptaków są:

 • orzeł przedni (Aquila chrysaetos) – majestatyczny drapieżnik, zamieszkujący tereny skaliste,
 • śnieżka zwyczajna (Montifringilla nivalis) – niewielki ptak, żyjący na wysokościach powyżej 1800 m n.p.m.,
 • głuszec (Tetrao urogallus) – ptak leśny, zamieszkujący głównie lasy regla dolnego,
 • puszczyk uralski (Strix uralensis) – rzadko spotykana sowa, żyjąca w starych lasach.

W Tatrzańskim Parku Narodowym prowadzone są działania mające na celu ochronę tych ptaków, takie jak monitoring ich populacji czy ochrona siedlisk. Ważnym elementem ochrony ptaków w TPN jest również edukacja przyrodnicza, mająca na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat wartości przyrodniczych parku.

Płazy i gady Tatrzańskiego Parku Narodowego

W Tatrzańskim Parku Narodowym występuje kilka gatunków płazów i gadów, które przystosowały się do życia w trudnych warunkach górskich. Najważniejsze z nich to:

 • salamandra plamista (Salamandra salamandra) – płaz zamieszkujący wilgotne lasy regla dolnego,
 • żaba trawna (Rana temporaria) – pospolity płaz, występujący na różnych wysokościach,
 • jaszczurka żyworodna (Zootoca vivipara) – jedyne jaszczurka występująca w Tatrach, żyjąca na wysokościach do 2000 m n.p.m.,
 • żmija zygzakowata (Vipera berus) – jedyne jadowite wąż występujące w Tatrach, zamieszkujące tereny trawiaste i skaliste.

Te gatunki odgrywają ważną rolę w ekosystemie Tatrzańskiego Parku Narodowego, np. jako pożywienie dla ptaków drapieżnych czy ssaków. W TPN prowadzone są działania mające na celu ochronę tych gatunków, takie jak ochrona siedlisk czy edukacja przyrodnicza.

Gatunek Występowanie Charakterystyczne cechy
Kozica tatrzańska Piętra kosodrzewiny i halne Symbol Tatr, dobrze przystosowana do życia w górach
Orzeł przedni Tereny skaliste Majestatyczny drapieżnik, ważny dla ekosystemu
Salamandra plamista Wilgotne lasy regla dolnego Charakterystyczne czarne ciało z żółtymi plamami
Jaszczurka żyworodna Wysokości do 2000 m n.p.m. Jedyne jaszczurka występująca w Tatrach

Bezkręgowce Tatrzańskiego Parku Narodowego

Tatrzański Park Narodowy to miejsce o niezwykłej różnorodności gatunkowej, która obejmuje nie tylko ssaki, ptaki, płazy i gady, ale także bezkręgowce. Wśród nich można wymienić takie grupy jak:

 • owady – m.in. chrząszcze, motyle, błonkówki, muchówki czy ważki,
 • pająki – reprezentowane przez liczne gatunki z różnych rodzin,
 • mięczaki – ślimaki lądowe i wodne oraz małże.

Bezkręgowce pełnią ważną rolę w ekosystemie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Stanowią podstawę łańcucha pokarmowego dla wielu innych organizmów, takich jak ptaki czy ssaki. Ponadto, owady zapylające, takie jak pszczoły czy motyle, przyczyniają się do zachowania różnorodności gatunkowej flory parku. Pająki natomiast pełnią funkcję drapieżników, kontrolując liczebność innych bezkręgowców.

Jakie zagrożenia czyhają na zwierzęta Tatrzańskiego Parku Narodowego?

Zwierzęta zamieszkujące Tatrzański Park Narodowy muszą zmagać się z różnymi zagrożeniami, które mogą wpłynąć na ich przetrwanie. Do najważniejszych z nich należą:

 • zmiany klimatu – prowadzące do zmiany warunków życia, przesunięć stref roślinności czy zanikania siedlisk,
 • turystyka – nadmierna liczba turystów, nieprzestrzeganie zasad poruszania się po parku czy hałas mogą negatywnie wpłynąć na zwierzęta,
 • kłusownictwo – nielegalne polowania na zwierzęta, szczególnie te chronione, prowadzą do zmniejszenia ich populacji.

W celu ochrony fauny Tatrzańskiego Parku Narodowego, podejmowane są różne działania, takie jak:

 • monitoring populacji – obserwacja liczebności poszczególnych gatunków, aby na bieżąco reagować na ewentualne zagrożenia,
 • edukacja ekologiczna – prowadzenie działań mających na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat ochrony przyrody,
 • wprowadzanie regulacji prawnych – zakazy polowań, ochrona gatunkowa czy ograniczenia w ruchu turystycznym.

Rola Tatrzańskiego Parku Narodowego w ochronie gatunków

Tatrzański Park Narodowy odgrywa kluczową rolę w ochronie gatunków zamieszkujących ten obszar. Działania parku na rzecz ochrony gatunków obejmują:

 • programy ochrony – opracowywanie i wdrażanie planów ochrony dla poszczególnych gatunków, szczególnie tych zagrożonych,
 • reintrodukcja gatunków – wprowadzanie na teren parku gatunków, które wcześniej zniknęły z tego obszaru, np. rysia,
 • monitoring gatunków – systematyczne obserwacje populacji, aby ocenić skuteczność działań ochronnych i ewentualnie wprowadzać korekty.

Dzięki tym działaniom, Tatrzański Park Narodowy przyczynia się do zachowania bioróżnorodności i ochrony gatunków na swoim terenie.

Czy można spotkać w Tatrach gatunki endemiczne?

W Tatrach można spotkać gatunki endemiczne, czyli takie, które występują tylko na tym terenie. Są one niezwykle cenne dla bioróżnorodności, gdyż ich zasięg występowania jest ograniczony. Przykłady gatunków endemicznych w Tatrach to:

 • kozica tatrzańska – podgatunek kozicy, który występuje jedynie w Tatrach,
 • świstak tatrzański – podgatunek świstaka, charakterystyczny dla Tatr,
 • niektóre gatunki roślin – np. skalnica tatrzańska czy fiołek dwukwiatowy.

Ochrona gatunków endemicznych jest szczególnie ważna, gdyż ich zanikanie może prowadzić do nieodwracalnych zmian w ekosystemie. Dlatego Tatrzański Park Narodowy podejmuje działania mające na celu ochronę tych gatunków, takie jak monitorowanie ich populacji, wprowadzanie ograniczeń w ruchu turystycznym czy prowadzenie badań naukowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top