Jakie zwierzęta żyją w Morzu Bałtyckim?

jakie zwierzęta żyją w morzu bałtyckim

W niniejszym artykule zapraszamy do odkrywania tajemnic Morza Bałtyckiego – unikalnego ekosystemu, który jest domem dla wielu gatunków zwierząt. Przyjrzymy się bliżej jego charakterystyce, procesowi zasiedlania przez faunę, a także omówimy główne zagrożenia i działania podejmowane w celu ochrony tego cennego środowiska naturalnego.

Charakterystyka Morza Bałtyckiego

Morze Bałtyckie to zatoka Oceanu Atlantyckiego, położona w północno-wschodniej części Europy. Obejmuje powierzchnię około 415 000 km², a jego średnia głębokość wynosi 52 metry. Bałtyk graniczy z dziewięcioma krajami: Polską, Niemcami, Danią, Szwecją, Finlandią, Rosją, Estonią, Łotwą i Litwą. Warunki klimatyczne Morza Bałtyckiego są zróżnicowane, z wpływem klimatu umiarkowanego na południu i subpolarnego na północy. Woda w Bałtyku jest słonawa, ze względu na niewielki wpływ wód oceanicznych i duży dopływ wód słodkich z rzek.

Środowisko naturalne Morza Bałtyckiego charakteryzuje się dużą różnorodnością siedlisk, takich jak plaże, wydmy, klify, estuaria rzek, czy podwodne łąki. W Bałtyku występuje wiele gatunków roślin i zwierząt, które przystosowały się do specyficznych warunków panujących w tym regionie. Zanieczyszczenie wód, zmiany klimatyczne i działalność człowieka wpływają na stan środowiska naturalnego Bałtyku, stwarzając zagrożenia dla jego fauny i flory.

Zasiedlanie Morza Bałtyckiego przez zwierzęta

Proces zasiedlania Morza Bałtyckiego przez różne gatunki zwierząt trwa od momentu jego powstania, czyli około 12 000 lat temu. W miarę jak Bałtyk ewoluował z jeziora słodkowodnego do morza słonawego, zmieniały się również warunki życia dla organizmów zamieszkujących ten obszar. Czynniki wpływające na zasiedlanie Morza Bałtyckiego przez zwierzęta to między innymi: temperatura wody, zasolenie, dostępność pokarmu, czy konkurencja międzygatunkowa.

W Morzu Bałtyckim występuje wiele gatunków zwierząt, które przystosowały się do życia w specyficznych warunkach panujących w tym regionie. Są to między innymi ryby, ptaki, ssaki morskie oraz bezkręgowce. Zasiedlanie Bałtyku przez te gatunki odbywa się zarówno na drodze migracji, jak i naturalnego rozprzestrzeniania się populacji. Wiele z tych zwierząt odgrywa ważną rolę w ekosystemie Morza Bałtyckiego, wpływając na równowagę biologiczną i funkcjonowanie sieci troficznych.

Główne gatunki ryb żyjące w Morzu Bałtyckim

W Morzu Bałtyckim występuje wiele gatunków ryb, które odgrywają ważną rolę w jego ekosystemie. Do najważniejszych z nich należą:

 • szprot bałtycki – gatunek ryby pelagicznej, występujący w dużych ławicach, stanowiący podstawę diety wielu drapieżników;
 • śledź bałtycki – ryba pelagiczna, odgrywająca kluczową rolę w sieci troficznej Morza Bałtyckiego, stanowiąca podstawę połowów przemysłowych;
 • dorsz bałtycki – największy drapieżnik Bałtyku, odgrywający ważną rolę w regulacji populacji innych gatunków ryb;
 • flądra bałtycka – ryba dennicowa, występująca głównie na piaszczystych i mulistych dnie Bałtyku, stanowiąca przedmiot połowów;
 • łosoś atlantycki – ryba anadromiczna, która spędza większość życia w morzu, ale wraca do rzek na tarło.

Wszystkie te gatunki ryb są przystosowane do życia w warunkach słonawej wody Bałtyku, a ich obecność wpływa na funkcjonowanie ekosystemu tego morza. Zmiany w populacjach tych ryb, spowodowane między innymi przez działalność człowieka, mogą prowadzić do zaburzeń w równowadze biologicznej Morza Bałtyckiego.

Ptaki nad Bałtykiem – które gatunki tu przylatują?

Morze Bałtyckie stanowi ważny obszar dla wielu gatunków ptaków, zarówno lęgowych, jak i przelotnych. Wśród ptaków, które można spotkać nad Bałtykiem, znajdują się między innymi:

 • mewy – różne gatunki mew zamieszkują wybrzeża Bałtyku, gdzie znajdują pokarm i miejsca do gniazdowania;
 • rybitwy – ptaki drapieżne, polujące na ryby i inne drobne zwierzęta wodne;
 • czaple – ptaki wodno-błotne, zamieszkujące brzegi rzek i jezior w pobliżu Bałtyku;
 • krążkówki – ptaki morskie, przylatujące nad Bałtyk w celu zdobycia pokarmu i wypoczynku;
 • łabędzie – duże ptaki wodne, które można spotkać na wybrzeżu Bałtyku, zwłaszcza w okresie zimowym.

Wiele z tych ptaków odbywa sezonowe migracje, przelatując nad Morzem Bałtyckim w drodze na swoje zimowiska lub lęgowiska. Ptaki te odgrywają ważną rolę w ekosystemie Bałtyku, wpływając na populacje ryb i innych organizmów, a także stanowiąc pokarm dla drapieżników, takich jak białe-tailed orły.

Gatunek Występowanie Rola w ekosystemie
Szprot bałtycki Całe Morze Bałtyckie Podstawa diety wielu drapieżników
Śledź bałtycki Całe Morze Bałtyckie Kluczowa rola w sieci troficznej, podstawa połowów przemysłowych
Dorsz bałtycki Całe Morze Bałtyckie Regulacja populacji innych gatunków ryb
Flądra bałtycka Całe Morze Bałtyckie Przedmiot połowów
Łosoś atlantycki Rzeki wpadające do Bałtyku Ważna rola w ekosystemie rzek

Ssaki morskie Bałtyku – kto tu mieszka?

Morze Bałtyckie, mimo swojego stosunkowo niewielkiego obszaru, stanowi siedlisko dla kilku gatunków ssaków morskich. Wśród nich warto wymienić:

 • fokę szarą (Halichoerus grypus) – największy drapieżnik Bałtyku, który może osiągać nawet 300 kg wagi. Foki szare są doskonale przystosowane do życia w zimnych wodach, dzięki grubemu warstwie tłuszczu i gęstemu futru. Żywią się głównie rybami, takimi jak dorsze czy płocie.
 • fokę pospolitą (Phoca vitulina) – mniejszy gatunek foki, osiągający do 150 kg wagi. Podobnie jak foka szara, foka pospolita jest doskonale przystosowana do życia w chłodnych wodach Bałtyku. Żywi się głównie rybami, ale także skorupiakami i mięczakami.
 • morświna (Phocoena phocoena) – jedyny przedstawiciel waleni żyjący w Morzu Bałtyckim. Morświny są niewielkimi, do 2 metrów długości, zwinymi ssakami, które żywią się głównie rybami. Są gatunkiem zagrożonym, głównie z powodu przypadkowego wpadania do sieci rybackich.

Wszystkie te gatunki odgrywają ważną rolę w ekosystemie Morza Bałtyckiego, zarówno jako drapieżnicy, jak i ofiary dla innych drapieżników, takich jak orły bieliki czy foki. Ich obecność jest także wskaźnikiem dobrego stanu środowiska naturalnego.

Bezkręgowce Morza Bałtyckiego

W Morzu Bałtyckim żyje wiele gatunków bezkręgowców, które odgrywają kluczową rolę w ekosystemie tego akwenu. Są one zarówno pożywieniem dla innych organizmów, jak i uczestniczą w procesach rozkładu materii organicznej. Wśród najważniejszych bezkręgowców Bałtyku można wymienić:

 • skorupiaki – takie jak krewetki, obunogi czy małże, które są ważnym źródłem pożywienia dla wielu gatunków ryb i ptaków;
 • mięczaki – głównie małże i ślimaki, które odgrywają istotną rolę w procesach filtracji wody i utrzymaniu jej czystości;
 • rozgwiazdy i jeżowce – drapieżniki żywiące się mięczakami, skorupiakami i innymi bezkręgowcami, wpływając na strukturę i równowagę ekosystemu;
 • polipy i meduzy – oportunistyczne organizmy, które potrafią przetrwać w zróżnicowanych warunkach środowiskowych, a ich obecność może być wskaźnikiem zmian w ekosystemie.

Bezkręgowce Morza Bałtyckiego wykazują zdolność do przystosowania się do specyficznych warunków panujących w tym akwenie, takich jak niskie stężenie soli czy zmienne warunki termiczne. Ich obecność i różnorodność są niezbędne dla utrzymania zdrowego i zrównoważonego ekosystemu Bałtyku.

Zagrożenia dla fauny Morza Bałtyckiego

Życie zwierząt w Morzu Bałtyckim jest narażone na wiele zagrożeń, zarówno naturalnych, jak i antropogenicznych. Do najważniejszych z nich należą:

 • zanieczyszczenie wód – spowodowane przez przemysł, rolnictwo i transport, prowadzi do eutrofizacji, zakwaszenia wód i zmniejszenia ilości tlenu, co negatywnie wpływa na życie zwierząt;
 • połów przemysłowy – nadmierny i niekontrolowany wyłów ryb prowadzi do zmniejszenia populacji, a także wpływa na strukturę ekosystemu i łańcuchy pokarmowe;
 • zmiany klimatyczne – prowadzące do ocieplenia wód, zmian w zasoleniu i przesunięć w migracjach zwierząt, co może prowadzić do zmniejszenia bioróżnorodności i destabilizacji ekosystemu.

Zagrożenia te wpływają na życie zwierząt w Morzu Bałtyckim na różnych poziomach, od zmian w ich siedliskach, przez zaburzenia w rozrodzie, po bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia. Dlatego istotne jest monitorowanie stanu środowiska i podejmowanie działań na rzecz jego ochrony.

Ochrona zwierząt Morza Bałtyckiego – jakie działania są podejmowane?

W celu ochrony zwierząt Morza Bałtyckiego i utrzymania równowagi ekosystemu, podejmowane są różnorodne działania, zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Należą do nich:

 • prawne regulacje – takie jak ustalanie limitów połowów, zakaz używania niektórych metod połowowych czy ochrona siedlisk i gatunków zagrożonych;
 • programy ochrony gatunków – mające na celu odbudowę populacji zagrożonych gatunków, takich jak morświny czy foki, poprzez tworzenie rezerwatów, ochronę miejsc rozrodu czy ograniczenie zakłóceń spowodowanych działalnością człowieka;
 • edukacja ekologiczna – mająca na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat wartości przyrodniczych Morza Bałtyckiego, jego zagrożeń i sposobów ochrony.

Działania te mają na celu nie tylko ochronę poszczególnych gatunków, ale także utrzymanie równowagi ekosystemu Morza Bałtyckiego jako całości. Współpraca międzynarodowa, zaangażowanie społeczności lokalnych i szerzenie wiedzy na temat wartości przyrodniczych Bałtyku są kluczowe dla zachowania jego bioróżnorodności i zdrowego środowiska dla przyszłych pokoleń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top