jakie zwierzęta wyginęły

Wymieranie gatunków to zjawisko, które dotyka naszego planety od początku istnienia życia. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu procesowi, omówimy jego przyczyny, konsekwencje oraz możliwości zapobiegania. Przybliżymy również gatunki, które wyginęły w przeszłości oraz te, które są obecnie zagrożone. Czytając ten artykuł, zrozumiesz lepiej, jakie wyzwania stoją przed nami w kontekście ochrony bioróżnorodności.

Definicja i przyczyny wymierania gatunków

Wymieranie gatunków to proces, w wyniku którego dany gatunek przestaje istnieć na Ziemi. Wymieranie może być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak zmiany środowiskowe, konkurencja międzygatunkowa, choroby czy działalność człowieka. Główne przyczyny wymierania gatunków to:

 • utrata siedlisk
 • zanieczyszczenie środowiska
 • wprowadzenie obcych gatunków
 • zmiany klimatyczne
 • eksploatacja zasobów naturalnych

Działalność człowieka jest jednym z głównych czynników wpływających na wymieranie gatunków. Wycinanie lasów, przekształcanie terenów naturalnych na tereny rolnicze, urbanizacja czy emisja gazów cieplarnianych to tylko niektóre z działań, które prowadzą do utraty siedlisk, zmian klimatycznych i zanieczyszczenia środowiska.

Zwierzęta wyginęły w prehistorii

W prehistorii wyginęło wiele gatunków zwierząt, które dziś znamy tylko z odkryć paleontologicznych. Najbardziej znane gatunki, które wyginęły w prehistorii, to:

 • dinozaury
 • mamuty
 • smilodony (tzw. tygrysy szablozębne)
 • gigantopiteki

Dinozaury to grupa zwierząt, która dominowała na Ziemi przez około 180 milionów lat, aż do ich masowego wymierania około 65 milionów lat temu. Przyczyną tego zjawiska była prawdopodobnie kolizja Ziemi z dużym meteorytem. Mamuty, które żyły na Ziemi w okresie plejstocenu, wyginęły około 4 tysiące lat temu, prawdopodobnie z powodu zmian klimatycznych i polowań przez ludzi.

Zwierzęta, które wyginęły w ostatnich stuleciach

W ostatnich stuleciach również doszło do wymierania wielu gatunków zwierząt, głównie z powodu działalności człowieka. Przykłady gatunków, które wyginęły w ostatnich stuleciach, to:

 • dodo
 • tygrys tasmański
 • karolina
 • gwarek kubański

Dodo to ptak, który żył na wyspie Mauritius, a wyginął w XVII wieku z powodu polowań przez ludzi oraz wprowadzenia obcych gatunków, które zagrażały jego siedlisku i pokarmowi. Tygrys tasmański to torbacz, który żył na terenie Australii i Tasmanii, a wyginął w XX wieku z powodu polowań i utraty siedlisk.

Czy wymieranie gatunków to naturalny proces?

Wymieranie gatunków jest naturalnym procesem, który zachodzi na Ziemi od początku istnienia życia. Jednak tempo wymierania gatunków znacznie przyspieszyło w ostatnich stuleciach, głównie z powodu działalności człowieka. Współczesne tempo wymierania gatunków jest nawet 1000 razy większe niż tempo naturalne, co prowadzi do tzw. szóstego masowego wymierania.

Warto zauważyć, że niektóre gatunki wyginają w wyniku naturalnych procesów, takich jak ewolucja czy konkurencja międzygatunkowa. Jednak wiele gatunków wyginęło lub jest zagrożonych wyginięciem z powodu działalności człowieka, takiej jak niszczenie siedlisk, zanieczyszczenie środowiska czy wprowadzenie obcych gatunków.

Gatunek Przyczyna wymierania Wymarły około
Dodo Polowania, wprowadzenie obcych gatunków XVII wiek
Tygrys tasmański Polowania, utrata siedlisk XX wiek
Mamut włochaty Zmiany klimatyczne, polowania 4 tysiące lat temu
Dinozaury Kolizja z meteorytem 65 milionów lat temu

Jakie są konsekwencje wymierania gatunków?

Wymieranie gatunków ma wiele negatywnych konsekwencji dla ekosystemów, w których żyją, oraz dla samego człowieka. Ekosystemy są złożonymi sieciami wzajemnych zależności między organizmami, a utrata jednego gatunku może prowadzić do zmian w całym systemie. Niektóre z głównych konsekwencji wymierania gatunków to:

 • Zmniejszenie bioróżnorodności: Wymieranie gatunków prowadzi do ubożenia ekosystemów, co z kolei może wpłynąć na ich stabilność i zdolność do dostarczania usług ekosystemowych, takich jak zapylanie czy oczyszczanie wody.
 • Zmiany w sieciach troficznych: Wyginięcie jednego gatunku może wpłynąć na inne gatunki, które z nim współdziałają, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. Na przykład, wymieranie drapieżnika może prowadzić do nadmiernego wzrostu populacji jego ofiar, co z kolei może wpłynąć na rośliny, które te ofiary zjadają.

Wymieranie gatunków ma również konsekwencje dla ludzi. Wiele gatunków pełni ważne funkcje w ekosystemach, na których polegamy, takie jak produkcja żywności, dostarczanie czystej wody czy kontrola szkodników. Ponadto, utrata gatunków może prowadzić do utraty potencjalnych źródeł leków, a także wpłynąć na turystykę i rekreację. Wreszcie, wymieranie gatunków może prowadzić do utraty wartości kulturowych i duchowych, które ludzie przypisują różnym gatunkom.

Czy można przywrócić do życia wyginione gatunki?

Przywracanie do życia wyginionych gatunków, nazywane również de-ekstynkcją, stało się tematem ożywionej debaty naukowej i etycznej. Dzięki postępom w technologii genetycznej, takiej jak edycja genów czy klonowanie, teoretycznie istnieje możliwość przywrócenia do życia niektórych gatunków, takich jak mamut czy dodo. Jednakże, istnieją również liczne wyzwania i kontrowersje związane z de-ekstynkcją, takie jak:

 • Kwestie etyczne: Czy mamy moralne prawo, aby przywracać do życia gatunki, które wyginęły, często z powodu działalności człowieka? Czy powinniśmy skupić się raczej na ochronie istniejących gatunków i ich siedlisk?
 • Problemy techniczne: Przywracanie do życia gatunków wymaga nie tylko odtworzenia ich DNA, ale także zapewnienia odpowiednich warunków do rozwoju, takich jak odpowiednie siedlisko czy opiekunowie z gatunków blisko spokrewnionych.

W związku z tym, choć przywracanie do życia wyginionych gatunków jest fascynującą koncepcją, obecnie skupienie się na ochronie zagrożonych gatunków i ich siedlisk wydaje się być bardziej odpowiednim i realnym podejściem.

Jakie gatunki są obecnie zagrożone wyginięciem?

Obecnie wiele gatunków na całym świecie jest zagrożonych wyginięciem, głównie z powodu działalności człowieka. Niektóre z najbardziej zagrożonych gatunków to:

 • Nosorożec jawański: Krytycznie zagrożony gatunek nosorożca, z populacją szacowaną na mniej niż 70 osobników, zamieszkujących tylko jeden park narodowy w Indonezji.
 • Orangutan borneański: Krytycznie zagrożony gatunek małpy człekokształtnej, zamieszkującej wyspę Borneo. Główne przyczyny spadku populacji to utrata siedlisk z powodu wylesiania oraz polowania.

Warto zauważyć, że zagrożenie wyginięciem dotyczy zarówno dużych, charakterystycznych gatunków, jak i mniejszych, mniej znanych organizmów, które również pełnią ważne funkcje w ekosystemach.

Jak możemy zapobiegać wymieraniu gatunków?

Zapobieganie wymieraniu gatunków jest kluczowe dla zachowania zdrowych i zrównoważonych ekosystemów, na których polega życie na Ziemi. Istnieje wiele działań, które możemy podjąć, aby pomóc w ochronie zagrożonych gatunków, takich jak:

 • Ochrona siedlisk: Zachowanie i odbudowa siedlisk jest kluczowe dla przetrwania wielu zagrożonych gatunków. Możemy to osiągnąć poprzez tworzenie parków narodowych, rezerwatów przyrody czy korzystanie z zrównoważonych praktyk rolniczych i leśnych.
 • Walka ze zmianami klimatycznymi: Zmiany klimatyczne stanowią jedno z głównych zagrożeń dla wielu gatunków, wpływając na ich siedliska, źródła pożywienia czy wzorce migracji. Działania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz adaptacji do zmian klimatu są niezbędne dla ochrony zagrożonych gatunków.
 • Edukacja ekologiczna: Podnoszenie świadomości społecznej na temat zagrożeń dla gatunków oraz promowanie działań na rzecz ich ochrony jest kluczowe dla zapobiegania wymieraniu gatunków. Edukacja ekologiczna może przybierać różne formy, takie jak kampanie informacyjne, programy szkolne czy inicjatywy społecznościowe.

Zapobieganie wymieraniu gatunków wymaga wspólnego wysiłku na różnych poziomach, od lokalnych społeczności po międzynarodowe organizacje. Każdy z nas może przyczynić się do ochrony zagrożonych gatunków poprzez podejmowanie odpowiedzialnych decyzji konsumenckich, angażowanie się w działania na rzecz ochrony przyrody czy edukowanie innych na temat znaczenia bioróżnorodności.