jakie zwierzęta są pod ochroną

W tym artykule omówimy istotne zagadnienia związane z ochroną gatunkową zwierząt. Dowiesz się, czym jest ochrona gatunkowa, jakie zwierzęta są pod ochroną w Polsce, jakie są przyczyny zagrożenia zwierząt oraz jakie konsekwencje niesie za sobą łamanie ochrony gatunkowej. Przyjrzymy się również międzynarodowym regulacjom, działaniom podejmowanym w Polsce na rzecz ochrony zwierząt oraz sposobom, w jaki każdy z nas może przyczynić się do ochrony zwierząt.

Czym jest ochrona gatunkowa zwierząt?

Ochrona gatunkowa zwierząt to działania mające na celu zachowanie różnorodności biologicznej oraz ochronę poszczególnych gatunków zwierząt przed wyginięciem. Jest to niezwykle ważne ze względu na utrzymanie równowagi w ekosystemach oraz dla przyszłych pokoleń, które będą mogły czerpać korzyści z bioróżnorodności. Ochrona gatunkowa obejmuje między innymi:

 • zakaz polowań na chronione gatunki,
 • zakaz niszczenia siedlisk,
 • zakaz handlu zwierzętami chronionymi,
 • monitorowanie populacji zwierząt,
 • edukację społeczeństwa na temat ochrony przyrody.

Warto zaznaczyć, że ochrona gatunkowa zwierząt ma również wpływ na życie człowieka, gdyż wpływa na zachowanie równowagi w ekosystemach, które są niezbędne dla funkcjonowania życia na Ziemi. Dlatego też ochrona gatunkowa jest istotnym elementem polityki ekologicznej na całym świecie.

Jakie zwierzęta są pod ochroną w Polsce?

W Polsce pod ochroną znajduje się wiele gatunków zwierząt, zarówno lądowych, jak i wodnych. Obejmuje to między innymi:

 • ssaki, takie jak wilk, żubr czy bóbr,
 • ptaki, np. bielik, bocian czarny czy sóweczka,
 • gady, jak zaskroniec czy żmija zygzakowata,
 • amfibie, np. kumak nizinny czy traszka grzebieniasta,
 • owady, takie jak modraszek telejus czy paź żeglarz,
 • ryby, np. troć wędrowna czy jesiotr zachodni.

Najbardziej charakterystyczne gatunki pod ochroną w Polsce to między innymi żubr, który jest największym ssakiem lądowym w Europie, oraz wilk, który jest symbolem dzikiej przyrody. Ochrona tych gatunków ma na celu zachowanie ich populacji oraz ochronę siedlisk, w których żyją.

Jakie są przyczyny zagrożenia zwierząt?

Przyczyny zagrożenia zwierząt są różnorodne i związane z działalnością człowieka oraz zmianami w środowisku naturalnym. Do głównych przyczyn zalicza się:

 • niszczenie siedlisk,
 • zanieczyszczenie środowiska,
 • polowania i kłusownictwo,
 • wprowadzanie obcych gatunków,
 • zmiany klimatyczne.

Wszystkie te czynniki wpływają na zmniejszenie populacji zwierząt oraz na ich zdolność do przetrwania w zmieniających się warunkach. Dlatego tak ważne jest prowadzenie działań na rzecz ochrony gatunkowej zwierząt oraz edukowanie społeczeństwa na ten temat.

Jakie są konsekwencje łamania ochrony gatunkowej?

Łamanie ochrony gatunkowej zwierząt może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. W Polsce, za nielegalne polowania, handel czy niszczenie siedlisk chronionych gatunków grożą kary, takie jak:

 • grzywny,
 • karę pozbawienia wolności do 3 lat,
 • konfiskatę przedmiotów związanych z przestępstwem.

Warto również pamiętać, że łamanie ochrony gatunkowej może prowadzić do nieodwracalnych zmian w ekosystemach oraz do wyginięcia niektórych gatunków. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony zwierząt oraz podejmowanie działań na rzecz ich ochrony.

Gatunek Status ochrony Przykładowe zagrożenia
Żubr Ścisła ochrona gatunkowa Utrata siedlisk, choroby
Wilk Ścisła ochrona gatunkowa Kłusownictwo, fragmentacja siedlisk
Bocian czarny Ochrona gatunkowa Zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska
Żmija zygzakowata Ścisła ochrona gatunkowa Zniszczenie siedlisk, polowania

Międzynarodowe regulacje dotyczące ochrony zwierząt

Ochrona gatunkowa zwierząt jest niezwykle ważna dla zachowania bioróżnorodności na naszej planecie. W celu skutecznej ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem, na arenie międzynarodowej powstało wiele regulacji i konwencji, które mają na celu współpracę różnych krajów w tej dziedzinie. Do najważniejszych międzynarodowych regulacji dotyczących ochrony zwierząt należą:

 • Konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem (CITES) – umowa mająca na celu kontrolowanie handlu zagrożonymi gatunkami zwierząt i roślin, aby zapobiec ich wyginięciu.
 • Konwencja o Ochronie Wędrownych Gatunków Dzikich Zwierząt (CMS) – umowa mająca na celu ochronę gatunków zwierząt wędrownych, które przekraczają granice państwowe.
 • Konwencja o Ochronie Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego (UNESCO) – umowa mająca na celu ochronę wyjątkowych obszarów przyrodniczych i kulturowych na świecie, które mają ogromne znaczenie dla przyszłych pokoleń.

W ramach tych regulacji, różne organizacje międzynarodowe, takie jak Światowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) czy Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), odgrywają kluczową rolę w monitorowaniu sytuacji gatunków zagrożonych oraz wdrażaniu działań mających na celu ich ochronę.

Działania podejmowane w Polsce na rzecz ochrony zwierząt

W Polsce ochrona gatunkowa zwierząt jest realizowana na różnych poziomach, zarówno przez państwowe instytucje, jak i organizacje pozarządowe. Do najważniejszych działań podejmowanych na rzecz ochrony zwierząt należą:

 • Tworzenie rezerwatów przyrody, parków narodowych i krajobrazowych, które mają na celu ochronę siedlisk zagrożonych gatunków zwierząt.
 • Realizacja programów ochrony gatunkowej, takich jak program ochrony orła bielika czy żubra, mających na celu zwiększenie liczebności populacji tych gatunków.
 • Prowadzenie edukacji ekologicznej, mającej na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat ochrony gatunkowej zwierząt.

W Polsce istnieje również wiele organizacji pozarządowych, takich jak WWF Polska czy Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP), które prowadzą własne projekty na rzecz ochrony zagrożonych gatunków zwierząt oraz ich siedlisk.

Jak można przyczynić się do ochrony zwierząt?

Każdy z nas może przyczynić się do ochrony gatunkowej zwierząt, podejmując proekologiczne działania w codziennym życiu. Oto kilka sposobów, w jaki możemy pomóc:

 • Prowadzenie ekologicznego stylu życia, np. segregowanie odpadów, oszczędzanie wody i energii, korzystanie z transportu publicznego czy roweru zamiast samochodu.
 • Wsparcie organizacji ekologicznych, np. poprzez wolontariat, przekazywanie darowizn czy uczestnictwo w akcjach organizowanych przez te organizacje.
 • Edukacja na temat ochrony przyrody, np. uczestnictwo w warsztatach, czytanie publikacji na ten temat czy dzielenie się wiedzą z innymi.

Pamiętajmy, że ochrona gatunkowa zwierząt to zadanie dla nas wszystkich i każdy z nas może przyczynić się do zachowania bioróżnorodności na naszej planecie.

Czy ochrona zwierząt ma wpływ na życie człowieka?

Ochrona gatunkowa zwierząt ma ogromne znaczenie dla życia człowieka, ponieważ wpływa na zachowanie równowagi w ekosystemach, które są niezbędne dla naszego przetrwania. Bioróżnorodność wpływa na takie aspekty życia człowieka, jak:

 • Jakość powietrza, wody i gleby – zdrowe ekosystemy są w stanie oczyszczać powietrze, wodę i glebę z zanieczyszczeń.
 • Dostępność zasobów naturalnych, takich jak żywność, leki czy surowce – różnorodność gatunków zapewnia stabilność produkcji żywności oraz dostęp do leków i surowców.

Ochrona gatunkowa zwierząt ma również wpływ na przyszłe pokolenia, ponieważ pozwala im korzystać z bogactwa przyrody, które my mamy dziś. Dlatego też, dbając o ochronę gatunków zwierząt, dbamy również o dobro naszych dzieci i wnuków.