Komar na skórze człowieka

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jakie konsekwencje prawne może mieć zabicie komara? Choć może się to wydawać absurdalne, warto przyjrzeć się temu zagadnieniu z perspektywy przepisów. Okazuje się bowiem, że teoretycznie za niehumanitarne uśmiercenie tego owada mogłyby grozić nawet 2 lata więzienia! 

Ile grozi za niehumanitarne zabicie komara? Prawo w teorii

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt, przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień. Ustawa wymienia szereg przykładów takiego znęcania się, m.in.:

 • umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia,
 • złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt,
 • stosowanie okrutnych metod w chowie lub hodowli zwierząt.

Choć komar nie jest zwierzęciem domowym ani hodowlanym, to jednak jest zwierzęciem i podlega ochronie prawnej. Umyślne zabijanie komarów, powodujące ich cierpienie, teoretycznie mogłoby zostać uznane za znęcanie się nad zwierzętami w rozumieniu ustawy.

Gdyby zabijanie komarów zostało zakwalifikowane jako znęcanie się nad zwierzętami, to zgodnie z art. 35 ustawy o ochronie zwierząt sprawcy takiego czynu groziłaby kara:

 • grzywny,
 • ograniczenia wolności,
 • pozbawienia wolności do lat 2.

W praktyce jednak szansa, że ktoś zostanie ukarany za zabicie komara jest bliska zeru. Organy ścigania i wymiar sprawiedliwości skupiają się na poważniejszych przypadkach.

Czy za zabicie komara grozi kara? Prawo w praktyce

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy przeanalizować przepisy ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie zwierząt.

Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być wprowadzone zakazy:

 • umyślnego zabijania
 • umyślnego okaleczania lub chwytania
 • umyślnego niszczenia ich jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych
 • transportu
 • chowu
 • zbierania, pozyskiwania, przetrzymywania, posiadania lub preparowania okazów gatunków
 • niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania
 • niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień

Jednakże, przepisy te nie odnoszą się do komarów, ponieważ nie są one objęte ochroną gatunkową w Polsce.

Co więcej, art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt stanowi, że „nieuzasadnione lub niehumanitarne zabijanie zwierząt oraz znęcanie się nad nimi jest zabronione”. Przez znęcanie się nad zwierzętami rozumie się zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień. Jednakże, w praktyce przepis ten również nie ma zastosowania do komarów z kilku powodów:

 • Pojedyncze zabicie komara nie jest uznawane za nieuzasadnione lub niehumanitarne zabijanie zwierząt,
 • Zabicie komara nie jest traktowane jako znęcanie się nad zwierzęciem,
 • Zabijanie komarów jest często konieczne ze względów higienicznych i zdrowotnych, aby uniknąć chorób przenoszonych przez te owady.

Podsumowując, na podstawie analizy przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie zwierząt można stwierdzić, że za zabicie komara w Polsce nie grozi żadna kara. Komary nie są objęte ochroną gatunkową, a ich pojedyncze zabijanie nie stanowi nieuzasadnionego lub niehumanitarnego zabijania zwierząt ani znęcania się nad nimi w rozumieniu polskiego prawa.

Komary a prawo ochrony środowiska

Komar na trawie, czarno białe zdjęcie

Komary, choć uciążliwe dla ludzi, są chronione przez prawo ochrony środowiska. W wielu krajach, w tym w Polsce, istnieją przepisy regulujące metody kontroli populacji komarów. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, komary są częścią bioróżnorodności i pełnią ważną rolę w ekosystemach.

Prawo zabrania stosowania metod, które mogłyby zagrozić populacjom komarów lub innych organizmów. Wszelkie działania mające na celu kontrolę komarów muszą być prowadzone z poszanowaniem środowiska i zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Oznacza to, że nie można całkowicie wyeliminować komarów z ekosystemu. Zamiast tego, należy dążyć do utrzymania ich populacji na poziomie, który nie zagraża zdrowiu ludzi i zwierząt, jednocześnie minimalizując negatywny wpływ na środowisko.

Jaką rolę odgrywają komary w środowisku?

Wbrew powszechnemu przekonaniu, komary pełnią ważną rolę w ekosystemach. Kilka przykładów:

 • Komary są ważnym źródłem pożywienia dla wielu zwierząt, takich jak ptaki, nietoperze, ryby i płazy. Bez komarów, wiele z tych gatunków miałoby problemy z przetrwaniem.
 • Komary przyczyniają się do zapylania roślin. Samce komarów żywią się nektarem kwiatów, przenosząc pyłek z jednej rośliny na drugą. Niektóre gatunki roślin są zapylane głównie przez komary.
 • Larwy komarów żyją w wodzie i odżywiają się mikroorganizmami i detrytusem. Przyczyniają się w ten sposób do oczyszczania wody i obiegu materii w ekosystemach wodnych.
 • W niektórych regionach, takich jak tundra, komary stanowią istotną część biomasy i odgrywają kluczową rolę w lokalnych sieciach pokarmowych.

Choć komary mogą przenosić choroby, ich całkowita eliminacja miałaby negatywne skutki dla środowiska. Dlatego tak ważne jest, aby kontrolować ich populację w sposób zrównoważony i ekologiczny.

Ekologiczne metody walki z komarami

Doniczki z kwitnąca lawendą na tarasie

Istnieje wiele metod kontroli populacji komarów, które są skuteczne i jednocześnie przyjazne dla środowiska. Należą do nich nich:

 • Biologiczne metody kontroli, takie jak wprowadzanie do ekosystemu naturalnych drapieżników komarów (np. ryb, ważek) czy bakterii Bacillus thuringiensis israelensis (Bti), które selektywnie zwalczają larwy komarów.
 • Modyfikacja siedlisk – usuwanie stojącej wody, w której rozmnażają się komary, np. poprzez osuszanie bagien, naprawę nieszczelnych rynien czy usuwanie niepotrzebnych pojemników.
 • Stosowanie pułapek na komary z atraktantami – takimi jak dwutlenek węgla czy kwas mlekowy. Pułapki te przyciągają i wyłapują dorosłe osobniki, nie używając toksycznych chemikaliów.
 • Używanie naturalnych repelentów – takich jak olejki eteryczne z cytronelli, mięty pieprzowej czy eukaliptusa. Są one bezpieczne dla ludzi i środowiska, a jednocześnie skutecznie odstraszają komary.
 • Rośliny – można również posadzić rośliny odstraszające komary takie jak lawenda, wrotycz lub paleargonia.

Ważne jest, aby metody kontroli komarów były dostosowane do lokalnych warunków i uwzględniały potrzeby ekosystemu. Integrowane podejście, łączące różne techniki, daje najlepsze rezultaty przy minimalnym wpływie na środowisko.