co to jest organizacja ekologiczna

W tym artykule przyjrzymy się bliżej organizacjom ekologicznym – ich definicji, historii, celom, strukturze, działaniom, finansowaniu, wpływowi na społeczeństwo i środowisko oraz możliwościom dołączenia do nich. Pozwoli to na zrozumienie ich kluczowej roli w promowaniu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego.

Definicja organizacji ekologicznej

Organizacja ekologiczna to instytucja pozarządowa, której głównym celem jest ochrona środowiska naturalnego oraz promowanie zrównoważonego rozwoju. Aby być uznana za organizację ekologiczną, instytucja musi spełniać następujące kryteria:

 • działać na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
 • być niezależna od władz publicznych i interesów gospodarczych,
 • posiadać status organizacji non-profit,
 • opierać swoje działania na naukowych dowodach i rzetelnych informacjach.

Organizacje ekologiczne różnią się pod względem wielkości, zasięgu działania oraz obszarów, na które się koncentrują. Niektóre z nich działają na skalę lokalną, inne na skalę krajową lub międzynarodową. Wspólnym celem wszystkich organizacji ekologicznych jest jednak dążenie do ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Historia powstania organizacji ekologicznych

Początki ruchu ekologicznego sięgają XIX wieku, kiedy to zaczęto zwracać uwagę na negatywne skutki industrializacji dla środowiska naturalnego. Pierwsze organizacje ekologiczne powstały jednak dopiero w XX wieku, wraz z rosnącą świadomością społeczną na temat zagrożeń dla środowiska. Wśród najważniejszych organizacji ekologicznych na świecie można wymienić:

 • Greenpeace – założona w 1971 roku w Kanadzie,
 • WWF (World Wildlife Fund) – założona w 1961 roku w Szwajcarii,
 • Friends of the Earth – założona w 1969 roku w USA.

W Polsce pierwsze organizacje ekologiczne zaczęły powstawać w latach 80. XX wieku. Najbardziej znaną polską organizacją ekologiczną jest Polski Klub Ekologiczny, założony w 1980 roku.

Cele i misja organizacji ekologicznych

Głównym celem działania organizacji ekologicznych jest ochrona środowiska naturalnego oraz promowanie zrównoważonego rozwoju. W ramach swojej działalności organizacje te koncentrują się na różnych obszarach, takich jak:

 • ochrona przyrody i różnorodności biologicznej,
 • walka z zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,
 • promowanie odnawialnych źródeł energii,
 • edukacja ekologiczna i promowanie ekologicznego stylu życia.

Misją organizacji ekologicznych jest również wpływanie na politykę środowiskową na różnych szczeblach – od lokalnego po międzynarodowy. Działają one na rzecz wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych oraz monitorują ich przestrzeganie.

Struktura i funkcjonowanie organizacji ekologicznej

Organizacje ekologiczne mają różne struktury organizacyjne, w zależności od swojej wielkości i zasięgu działania. W większości przypadków można jednak wyróżnić następujące elementy struktury:

Element struktury Rola
Zarząd Odpowiada za kierowanie działalnością organizacji, podejmowanie strategicznych decyzji oraz reprezentowanie organizacji na zewnątrz.
Rada programowa Składa się z ekspertów, którzy doradzają zarządowi w kwestiach merytorycznych i naukowych.
Zespoły tematyczne Pracują nad konkretnymi projektami i kampaniami, związanych z określonymi obszarami ochrony środowiska.
Wolontariusze Wspierają działalność organizacji, angażując się w różne projekty i akcje.

Organizacje ekologiczne działają na zasadzie demokracji i transparentności. Decyzje są podejmowane kolektywnie, a działalność finansowa jest jawna i podlega kontroli.

Jakie działania podejmują organizacje ekologiczne?

Organizacje ekologiczne podejmują szeroki wachlarz działań, mających na celu ochronę środowiska naturalnego, edukację społeczeństwa oraz wpływanie na politykę środowiskową. Przykłady konkretnych działań to:

 • kampanie informacyjne – mające na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat zagrożeń dla środowiska, jak również promowanie ekologicznego stylu życia;
 • akcje protestacyjne – organizowanie demonstracji, petycji czy blokad, mających na celu zwrócenie uwagi na konkretny problem środowiskowy;
 • projekty edukacyjne – prowadzenie warsztatów, szkoleń czy konkursów dla dzieci i młodzieży, mających na celu kształtowanie postaw proekologicznych;
 • działania na rzecz ochrony przyrody – takie jak tworzenie rezerwatów przyrody, ochrona gatunków zagrożonych czy rekultywacja terenów zdegradowanych.

Warto zaznaczyć, że działania organizacji ekologicznych często mają charakter międzynarodowy, co pozwala na skoordynowanie wysiłków na rzecz ochrony środowiska na szerszą skalę.

Finansowanie organizacji ekologicznych

Organizacje ekologiczne czerpią środki na swoje działania z różnych źródeł. Najważniejsze z nich to:

 • dotacje – pochodzące zarówno od instytucji publicznych, jak i prywatnych fundacji;
 • składki członkowskie – wpłacane przez osoby należące do organizacji;
 • darowizny – od osób prywatnych, firm czy innych organizacji;
 • dochody z działalności gospodarczej – takiej jak sprzedaż ekologicznych produktów czy usług.

Ważnym aspektem finansowania organizacji ekologicznych jest transparentność finansowa. Oznacza to, że organizacje te są zobowiązane do informowania swoich darczyńców oraz społeczeństwa o źródłach swojego finansowania oraz sposobach wykorzystania pozyskanych środków.

Wpływ organizacji ekologicznych na społeczeństwo i środowisko

Działalność organizacji ekologicznych ma istotny wpływ na społeczeństwo i środowisko. Ich sukcesy obejmują między innymi:

 • wprowadzenie zmian w prawodawstwie – na przykład zakaz używania niektórych szkodliwych substancji czy wprowadzenie standardów emisji;
 • ochrona zagrożonych gatunków – dzięki działaniom organizacji ekologicznych udało się uratować wiele gatunków przed wyginięciem;
 • edukacja społeczeństwa – organizacje te przyczyniły się do zwiększenia świadomości ekologicznej oraz promowania proekologicznych postaw.

Jednak działalność organizacji ekologicznych to także wiele wyzwań, takich jak konieczność ciągłego poszukiwania środków finansowych, przeciwdziałanie dezinformacji czy konfrontacja z silnymi interesami gospodarczymi.

Jak można dołączyć do organizacji ekologicznej?

Jeśli jesteś zainteresowany zaangażowaniem się w działalność organizacji ekologicznej, masz wiele możliwości. Możesz między innymi:

 • zostać wolontariuszem – wiele organizacji oferuje różnorodne formy wolontariatu, zarówno długoterminowego, jak i krótkoterminowego;
 • dołączyć jako członek – co wiąże się zazwyczaj z opłacaniem składki członkowskiej, ale daje możliwość uczestniczenia w życiu organizacji oraz wpływania na jej działania.

Proces rekrutacji do organizacji ekologicznych może różnić się w zależności od konkretnej organizacji. Zazwyczaj jednak wymagane jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz udział w spotkaniu informacyjnym czy szkoleniu. Ważne jest także, abyś zgłębił misję i cele danej organizacji, aby upewnić się, że są zgodne z Twoimi przekonaniami i wartościami.